Tag: oyster sauce

Bò xào dầu hào –  Beef stir fried in oyster sauce

Bò xào dầu hào – Beef stir fried in oyster sauce

D10. Bò xào dầu hào – Beef stir fried in oyster sauce