Tag: cilantro

Phở  Beef Noodle Soup

Phở Beef Noodle Soup

Bạn có thề tự chọn những thứ . Tái,Nạm ,chín,Gầu ,Gân ,Sách, và bò viên cho tô phở đặc biệt cho riêng bạn Create your own bowl pho with the following toppings: Rare beef, flank, brisket, tendon, tripe, fatty flank and meat balls Phở đặc biệt Special 

Miến gà – Chicken breast with sweet potatoes noodle soup

Miến gà – Chicken breast with sweet potatoes noodle soup

42. with cloud mushrooms, caramelized onions, green onions, yellow onions and cilantro   (From Hanoi)

Mien Chay – Vegetarian Pho

Mien Chay – Vegetarian Pho

V6 Vegetarian Pho with Crispy tofu, sweet potatoes noodles, cloud mushrooms, caramelized onions, green onions, yellow onions and cilantro