Chè – Vietnamese Pudding drinks

B11. Chè đặc biệt  Special three bean pudding

B12.Chè đậu đỏ  Red bean pudding

Special three bean pudding
Red bean pudding

B13. Sương xa hạt lựu  Jelly, Tapioca bean and fruits

Jelly, Tapioca bean and fruits
Jelly, Tapioca bean and fruits pudding drink