Phở  Beef Noodle Soup

Phở Beef Noodle Soup

Bạn có thề tự chọn những thứ . Tái,Nạm ,chín,Gầu ,Gân ,Sách, và bò viên cho tô phở đặc biệt cho riêng bạn Create your own bowl pho with the following toppings: Rare beef, flank, brisket, tendon, tripe, fatty flank and meat balls Phở đặc biệt Special