Canh – Soup

Canh chua cá hoặc tôm – Hot & sour fish (basa) or shrimp soup

Canh chua cá hoặc tôm – Hot & sour fish (basa) or shrimp soup

D35. Canh chua cá hoặc tôm – Hot & sour fish (basa) or shrimp soup

Canh cải xanh nấu sườn non – Pork sparerib with young mustard leaf soup

Canh cải xanh nấu sườn non – Pork sparerib with young mustard leaf soup

D34. Canh cải xanh nấu sườn non – Pork sparerib with young mustard leaf soup

Canh cá nấu thì là – Fish (Basa steak) with fresh dill and tomato soup

Canh cá nấu thì là – Fish (Basa steak) with fresh dill and tomato soup

D33. Canh cá nấu thì là – Fish (Basa steak) with fresh dill and tomato soup